8 ม.ต. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ามอบกระเช้า เนื่องในวันปีใหม่ 2562 แด่ท่าน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์ และ ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการเปลี่ยนแปลง นำบุคลากรเข้ามอบกระเช้าผลไม้และคุ้กกี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่าน ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี