8 ม.ต. 2562
คณะอุตสาหกรมเกษตร จัดงานผู้บริหารพบบุคลากร และทำบุญขึ้นปีใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานผู้บริหารพบบุคลากร และทำบุญขึ้นปีใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562 เพื่อสิริมงคลแก่บุคลากร และขอบคุณบุคลากรที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามนโยบายของคณะฯ ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความใกล้ชิดกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมากยิ่งขึ้น และเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2561”
ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ และคณะฯ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ PD ป.โท รุ่นที่ 3 / ป.เอก รุ่นที่ 1
ปัจจุบัน : คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณบุญยา หุ่นหิรัณย์สาย FST 19
ปัจจุบัน : นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายคุณวุฒิ โรจนกตัญญู PKT 5 AI 10 KU 49
ปัจจุบัน : Global Innovation & Sustainability Director Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd. (formerly Effem Foods (Thailand) Co.,Ltd.).

นายพงษ์พันธ์ หวังปัญญา TTS ป.โท รุ่นที่ 57
ปัจจุบัน : เจ้าของแบรนด์ ร้อยลายดอทคอม