16 ม.ต. 2562
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในปีนี้ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรจะร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1) การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน” ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย” “การขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” และ “การขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 11.10 น. ณ ห้องประชุม ศร.1-225 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 กิจกรรมที่ 2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ภาษาไทย) ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 14.45 น. ณ ห้องประชุม ศร.1-225 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 กิจกรรมที่ 3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 11.35 น. ณ ห้องประชุม ศร.1-211 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 กิจกรรมที่ 4) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://annualconference.ku.ac.th หรือ http://www.agro.ku.ac.th รายละเอียด : เอกสารที่แนบ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ : https://goo.gl/6qJa3P ที่มา : คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2562-5000 ต่อ 5120 (ดวงสมร) โทรสาร 0-2562-5001 E-mail : kuacaiku@gmail.com

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: