14 มี.ค. 2562
“สวทน. – มก. จัดอบรม โครงการ Cross Border Knowledge Transfer” หลักสูตรที่ 1 Biomass Recovery Technology for Economic Value Added: เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยเชิญ Prof. Dr. Solange I. Mussatto,DTU BIOSUSTAIN, Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability Technical University of Denmark, Denmark และ ผศ.ดร. ประกิต สุขใย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากประเทศไทยและต่างประเทศมาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มผู้ประกอบการและนักวิจัยในวงกว้าง ด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินงานโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์