14 มี.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ

รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการ โดยเชิญ Prof. Dr. Tan Chin Ping, Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia มาบรรยายเรื่อง Step-by-step Approach to Manuscript Writing and Publishing เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร