14 มี.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 ซึ่งจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในการประชุมฯ ครั้งที่ 57

รางวัลผลงานระดับดี จากผลงานวิจัยเรื่อง Characterisation of Anaerobically Treated Molasses Wastewater from Ethanol Production Plantsโดย Chanita Phromkeeree and Dr. Nuttakan Nitayapat


รางวัลผลงานระดับชมเชย จำนวน 3 รางวัลจากผลงานวิจัย เรื่อง


อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ติดซัสเซพเตอร์ต่อคุณภาพของพายชั้นในตู้อบไมโครเวฟ” โดย       กนกศักดิ์ ลอยเลิศ ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ และ ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม


ลักษณะทางประสาทสัมผัส ความชอบและอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น” โดย นำสุข ศรีเจริญ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และ ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์


“Preparation and Purification of Oligosaccharides from Commercially Defatted Rice Bran” โดย Kamollak Jirakulkanok, Ladda Sangduean Wattanasiritham and              Dr. Pinthip Rumpagaporn