14 มี.ค. 2562
อาจารย์และนิสิตอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 2 รางวัลโปสเตอร์สวยงาม จากการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงาน เรื่อง “การศึกษาโครงสร้างผ้าทอย้อมครามสำหรับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ” (อก.25/P58) ผลงานของ คุณรังสิมา ชลคุป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ และอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ร่วมวิจัย


ผลงาน เรื่อง “Volatile Compounds in Robusta Instant Coffee” (อก.33/P66) By Yatip Puttatananun and Dr. Sasitorn Tongchitpakdee คณะอุตสาหกรรมเกษตร