14 มี.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการบรรยายพิเศษจัดการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการบรรยายพิเศษสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน” โดย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ ได้แก่ ท่านแรก นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล บรรยายในหัวข้อ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ท่านที่สอง ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ เรื่อง การขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และท่านที่สาม รศ.ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต เรื่อง การขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และต่อด้วยการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร ศร.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: