14 มี.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ามอบกระเช้าและรายงานผลผลิตภัณฑ์จากโครงการเสริมสร้างบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากโครงการเสริมสร้างบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561 โดยรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ แก่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากโครงการ ให้แก่ผู้แทนชุมชนบางกระเจ้า ณ ห้องอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน