14 มี.ค. 2562
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ภาครัฐและเอกชน

ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยากร โดย รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต และ รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีการจัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 การประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 และ หลักสูตรที่ 2 การคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร และทราบวิธีการคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ในแบบต่างๆ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม KU HOME ห้องนนทรี 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์