14 มี.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การกระตุ้นจิตสำนึกรักองค์กรและงานอย่างมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานก้าวทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก