14 มี.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือไตรภาคี มก. สวทน. เทสโก้ จับมือต่อยอด เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง เผยผลสำเร็จระยะที่หนึ่งได้ชุดอาหารสุขภาพ รสชาติดี ที่เกิดจากนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร พร้อมต่อยอดภาคอุตสาหกรรม

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์ ผู้อำนวยการด้านบริหารระบบงบประมาณและแผนงานวิจัยและนวัตกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวยการด้านติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.) มร.เดวิด เบียร์ดมอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ สินค้าบริโภค บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) และ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือทำงานในรูปแบบ 3 ประสาน “ไตรภาคี” (triple helix model) ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง ให้เป็นอาหารเชิงสุขภาพ รสชาติดี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรและอาหารแปรรูปให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามนโยบายและแผนระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564)
โครงการวิจัยนี้ ประสบผลสำเร็จระยะแรก ได้ชุดอาหารเชิงสุขภาพ รสชาติดี รวม 14 ชนิด ประกอบด้วย อาหารคาว 9 ชนิด อาหารหวาน 2 ชนิด อาหารขบเคี้ยว 2 ชนิด เครื่องดื่ม 1 ชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและส่วนผสมอาหาร 2 ชนิด
ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ตกลงรับถ่ายทอดและต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ จากผลงานวิจัยอาหารสุขภาพที่เป็นผลสำเร็จระยะแรก 3 ชนิด ได้แก่ 1) เส้นโซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าวอบแห้ง ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ 2) พุดดิ้งข้าวแหล่งใยอาหารและพรีไบโอติกส์ ผลงานวิจัยของ รศ.ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์ 3) ผลิตภัณฑ์โอโวฟิชโปรตีนสูงจากแหล่งไข่ขาวและเนื้อปลา ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้เปิดเผยถึงสินค้าตัวใหม่ ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 “สูตรวาฟเฟิลกรอบ” จากแป้งข้าวเจ้าและมันสำปะหลังทดแทนแป้งสาลี สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน ซึ่งพัฒนาจากผลงานวิจัยที่รับถ่ายทอดก่อนหน้านี้ ของ รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด
งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์