14 มี.ค. 2562
“สวทน. – มก. จัดอบรม โครงการ Cross Border Knowledge Transfer” หลักสูตรที่ 2 Food Contact Materials Laws and Regulations: R&D, Testing Protocols and Management :กฏระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร การวิจัยและพัฒนาวิธีทดสอบและการจัดการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม โครงการ Cross Border Knowledge Transfer” หลักสูตรที่ 2 Food Contact Materials Laws and Regulations: R&D, Testing Protocols and Management :กฏระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร การวิจัยและพัฒนาวิธีทดสอบและการจัดกา โดยเชิญ Dr. Dario Dainelli sprl, Policy & Regulatory Affairs, Italy และ Experts From Ecol Studio, Italy ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศมาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มผู้ประกอบการและนักวิจัยในวงกว้าง ด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินงาน โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์