30 เม.ย. 2562
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ขอเชิญรับฟังการชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ภาคเหนือวันที่ 2 เม.ย. 2562 ที่ โรงแรม ธาริน จ.เชียงใหม่ 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7 เม.ย. 2562 ที่ โรงแรม โฆษะ จ.ขอนแก่น

เอกสารเพิ่มเติม: