14 พ.ค. 2562
Glucose Power Gel

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเจลพร้อมดื่มให้พลังงาน อร่อยดื่มง่าย มาในแพคเกจทันสมัย ถูกใจวัยทีน กลูโคสเจลผลิตจากข้าวไทยผ่านกรรมวิธีการย่อยด้วยเอนไซม์ ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุลและทีมวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์


ทั้งนี้ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประดิษฐ์ เพื่อการบริหารและประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กลูโคสเจลและกรรมวิธีการผลิต” รายละเอียดตามไฟล์แนบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Chaniga Chuensangjun, Ph.D student, Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Mobile: 089 504-0701, Email: pchaniga@gmail.com

เอกสารเพิ่มเติม: