6 ก.ย. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Department of Horticultural Engineering, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB) ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ FRUTIC 2019

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Department of Horticultural Engineering, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB) ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ FRUTIC 2019 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Department of Horticultural Engineering, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB) ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ FRUTIC 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและกระตุ้นศักยภาพของนักวิจัยในประเทศที่มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติให้ได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับนานาชาติ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: