3 ต.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ

รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้”


อาจารย์เจนณัช สดไสย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เป็นผลงานวิจัยทางด้านพลาสติกชีวภาพ ของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (DEmark) 2019 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยใช้ชื่อผลงาน ไบโอบัว ออกแบบและส่งผลงานโดย อาจารย์เจนณัช สดไสย์  ซึ่งงานออกแบบนี้เป็นผลงานวิจัยและควบคุมการออกแบบโดย ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์ ผลงานนี้มีจะสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวด Good Design Award (G-mark) ในระดับเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป


นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย AsiaStar Awards 2019 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 5 รางวัล โดยมีพิธีมอบรางวัลภายในงาน PackPrint International 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ทั้งนี้ผลงานทั้ง 5 รางวัล มีโอกาสได้ส่งไปประกวดในระดับ World star 2019 ต่อไป และผลงานของนิสิตที่ส่งเข้าประกวดอยู่ในรายวิชา 01053355 Graphic Design for Packages โดยมี อาจารย์เจนณัช สดไสย์ เป็นผู้จัดการวิชา รายละเอียดผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้


1. นางสาวทิพรดา นฤนาทวานิช ชื่อผลงาน: Cacta Pantae


2. นางสาวณิชกานต์ พิริยะพันธุ์ ชื่อผลงาน: Meal to go


3. นางสาวศุภาพิชญ์ สิทธิพล ชื่อผลงาน: Canderlus


4. นางสาวนิตา นิยม ชื่อผลงาน: Beetbox


5. นางสาวนวลวรรณ คงแสงไชย ชื่อผลงาน: Easy Cut