9 ต.ค. 2562
นายสง่า ดามาพงษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562

              นายสง่า ดามาพงษ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2516 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท Master of Community Health Nutrition มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2525 และได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรระดับหลังบัณฑิตศึกษาด้าน Lactation Management Education Program จาก Wellstart ประเทศสหรัฐอเมริกาและการอบรม “Social Marketing/Communication Management” towards the Elimination of Micronutrients Malnutrition, Communication Disease Control (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมเรื่อง The Control and Prevention on Iodine Deficiency Disorders จาก Ministry of Health แห่งประเทศจีน การอบรม Baby Friendly Hospital Initiative Master/Assessor Workship จาก Wellstart ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2516 ได้เข้าบรรจุทำงานที่กองโภชนาการ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และได้เลื่อนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับ 9 (เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ) ของกรมอนามัย โดยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เป็นรองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง – ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย-สสส.-กรมอนามัย เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.  เป็นที่ปรึกษาศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  เป็นรองประธานมูลนิธิโภชนาการ และยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท


            นายสง่า ดามาพงษ์มีผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพมากมายได้แก่ การสร้างนวัตกรรมงานโภชนาการโดยเป็นผู้ริเริ่มนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารไปเชื่อมโยงกับด้านโภชนาการเพื่อวางรากฐานการพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น การพัฒนางานโภชนาการในงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย จนกลายเป็นต้นแบบของประเทศและขยายครอบคลุมทั่วประเทศมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการรณรงค์ระดับชาติเพื่อควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  โดยส่งเสริมให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงและประกอบอาหารในทุกครัวเรือนทั่วประเทศ ได้ร่วมขับเคลื่อนลดภาวะขาดสารอาหาร (PEM) ในเด็กไทยลงจากร้อยละ 49 เหลือร้อยละ 8 ร่วมเป็นกลุ่มแกนนำในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชพยาบาล ภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก โดยเป็นวิทยากรหลักให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้พัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคขาดสารอาหารประเภทจุลโภชนาการ รวมถึงการขาดไอโอดีนและธาตุเหล็ก โดยนำเอาระบบการตลาดเชิงสังคมมาใช้เป็นต้นแบบสู่การพัฒนาจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ริเริ่มวิจัยเพื่อพัฒนาร้านอาหารเมนูชูสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนจนได้ต้นแบบ มีการขยายการดำเนินงานครอบคลุมทั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ริเริ่มวิจัยและพัฒนาสูตรขนมกรุบกรอบเพื่อสุขภาพ ทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยลดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม จากขนมกรุบกรอบลงร้อยละ 25 แล้วขยายสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มแกนนำร่วมกับกลุ่มราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการคนไทยไร้พุง ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน จนเกิดรูปแบบการขับเคลื่อนงานควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนในประเทศ และเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้วเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคมโภชนาการฯ 9 สมัย ได้สร้างประโยชน์ด้านโภชนาการของประเทศไทยตลอดมาแม้กระทั่งหลังเกษียณจากราชการ ยังได้ขับเคลื่อนงานที่สำคัญๆต่อไปจนถึงปัจจุบัน อาทิ การส่งเสริมเด็กไทยให้มีภาวะโภชนาการสมวัย ภายใต้โครงการโภชนาการเชิงรุก โภชนาการสมวัย และเด็กไทยแก้มใส  และการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ตลอดจนเป็นอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นวิทยากร คอลัมนิส นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ตลอดมา


            ผลจากความวิริยะอุตสาหะทางวิชาการและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องทำให้นายสง่า ดามาพงษ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายเช่น รางวัลคนดีศรีอนามัยดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551 จากกรมอนามัยรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจากรางวัลเกียรติยศเหล่านี้ได้ยืนยันถึงความสำเร็จ และความอุตสาหะที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างสูงให้กับวงการวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ทั้งในด้านการสอน การนำความรู้ไปใช้พัฒนา การถ่ายทอดความรู้ หรือบริการวิชาการแก่สาธารณะ และมีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ 


ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานที่ดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสง่า ดามาพงษ์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

เอกสารเพิ่มเติม: