18 ต.ค. 2562
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2562

เอกสารเพิ่มเติม: