31 ต.ค. 2562
โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)


      
โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education (CBHE) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงและยั่งยืน (Life
Long Learning) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มให้กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้พัฒนามาจากความต้องการของผู้เรียน และปรับปรุงหลักสูตรด้วย
แนวทางการสอนที่ริเริ่มและพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรการให้ความรู้ขั้นสูง
(Higher Education-HE) และการพัฒนาความรู้เฉพาะทาง (Continuous professional education-CPD) ภายในระยะเวลา 3 ปี
มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรนี้จะร่วมกันจัดตั้งเป็น หลักสูตรร่วมระหว่างประเทศไทย
มีฐานการเรียนการสอนที่ประเทศไทยเป็นหลัก และ มีมหาวิทยาลัยจากสหภาพยุโรปร่วมในการจัดการหลักสูตร การอบรม
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ สำหรับ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Academy for Beverage Technology) นี้
      มหาวิทยาลัยผู้ร่วมจัดตั้งหลักสูตรประกอบด้วย 9 แห่ง โดยมี the University of Natural Resources and Life
Sciences (BOKU) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้แก่ Hochschule Geisenheim
(HGU) ประเทศเยอรมนี the University of Teramo (UNITE) ประเทศอิตาลี ISEKI-Food Association (IFA) ประเทศออสเตรีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 3
มหาวิทยาลัยจาก ประเทศไทย บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และ Habla-Chemie GmBh (HABLA) ประเทศเยอรมนี
นอกจากผู้ร่วมจัดตั้งหลักสูตรทั้ง 9 แห่งแล้ว ยังมี หน่วยงานอีก 2 แห่ง ได้แก่ the European Hygienic Engineering &
Design Group (EHEDGE) และ The European University Continuing Education Network (EUCEN)SEA-ABT Structure : เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 1 Project Outputs
• Graduate Diploma in Beverage Technology and Management
        
• Third announcement เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 2
• Training Modules for Continuing Professional Development

Official Website:

https://www.sea-abt.eu/
SEA-ABT:


VDO English
  and  
VDO Thai


Contact:


BeverageTechnology.Thailand@gmail.com
Facebook:


https://www.facebook.com/seaabt/


SEA-ABT Brochure:


เอกสารเพิ่มเติมหมายเลข 3เอกสารเพิ่มเติม
 
   

1. SEAABT Structure_revised1Nov(file pdf SEAABT Structure)
2.Third announcement Graduate Diploma in Beverage Technology and Management

(file pdf First Announcement Grad Dipl Bev Tech)

      

3.SEA-ABT Brochure

(file pdf SEAABT Brochure)
เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: