2 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง


1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น.


2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.


เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขอให้ผู้เข้ารับการสอบปฏิบัติ ดังนี้


 


ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าตึก (จุดตรวจหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5)


# สวมหน้ากากอนามัย


# ล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบ


# หากไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหมดสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนทุกกรณี

เอกสารเพิ่มเติม: