11 ก.ย. 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการอบรม Mintel Global New Products Database

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการอบรม เรื่อง แนวโน้มอนาคตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ด้วยฐานข้อมูลนวัตกรรมใหม่ระดับโลก Mintel Global New Products Database (GNPD) โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดซื้อสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูลกับทางบริษัทการวิจัยทางการตลาด Mintel International Group Ltd (Mintel) เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและการสร้างสรรค์ ที่ช่วยต่อยอดการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก คณะอุตสาหกรรมเกษตรเล็งเห็นความสำคัญในการใช้ฐานข้อมูล จึงจัดให้มีการจัดอบรมการใช้งานให้กับ คณาจารย์ และนิสิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการดังกล่าวรับผิดชอบ โดย ดร. สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร