29 ต.ค. 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ ปีที่ 54 และ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ ปีที่ 54


ขอแสดงความยินกับ คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงาน สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของนิสิต และยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลฯ ณ อาคารสารสนเทศ ชั้น 8 ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี


โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ และนิสิตได้รับรางวัลดังนี้


รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2562


นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น เรื่อง Antifungal Film Based on Cinnamaldehyde Incorporated Polylactic Acid and Poly (Butylene Adipate-Co-Terephthalate) Blends (PLA/PBAT) for Shelf-life Extension of Bakery Products คณะกรรมการที่ปรึกษา ผศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม


นางสาวณิชนันทน์ รัตนสุมาลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย เรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดลิกนินจากชานอ้อยด้วยด่าง โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง และศักยภาพของสารสกัดเพื่อใช้ในเครื่องสาอาง คณะกรรมการที่ปรึกษา รศ. ดร.ภคมน จิตประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาเทคโลยีชีวภาพ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รศ. ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม


นายณัฏฐพล วัฒนะกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย เรื่อง A Novel Comprehensive Integrative Approach of Metabolomics-Flavoromics to Monitor Dynamic Changes of Mango (Mangifera indica Linn) Wine during Fermentation and Storage คณะกรรมการที่ปรึกษา ผศ. ดร.กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.สุมัลลิกา โมรากุล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ. ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เอกสารเพิ่มเติม: