29 ต.ค. 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณาจารย์ เข้ารับรางวัลในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวิชรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง


โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลที่ 1 อีกปีต่อเนื่อง ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด ปี 2561 ประเภทส่วนงาน โดยมีปริมาณผลงานรวมต่อจำนวนนักวิจัยของส่วนงานเท่ากับ 1.081 และขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยมีรางวัลดังนี้


รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (Pi >=6) จะได้รับเงินรางวัล โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร


รศ. ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ค่าปริมาณผลงานรวม 8.6


รศ. ดร.ประกิต สุขใย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ค่าปริมาณผลงานรวม 7.5


รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ค่าปริมาณผลงานรวม 6.65


รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  จะได้รับเงินรางวัล  และเกียรติบัตร


รศ. ดร.อุทัย กลิ่นเกษร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 5.00


รศ. ดร.นันทวัน เทอดไทย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าปริมาณผลงานรวม 4.5


รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ค่าปริมาณผลงานรวม 4.50


ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 4.50


รศ. ดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 4.18


รศ. ดร.วาณี ชนเห็นชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ค่าปริมาณผลงานรวม 4.00


รศ. ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 4.00


รศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม  4.00


ผศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 3.55


ผศ. ดร.กนิฐพร วังใน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 3.50


รศ. ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าปริมาณผลงานรวม 3.50


ผศ. ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 2.50


ผศ. ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าปริมาณผลงานรวม 2.50


รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม2.50


รศ. ดร.ภคมน จิตประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ค่าปริมาณผลงานรวม 2.50


ผศ. ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม2.00


รศ. ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าปริมาณผลงานรวม 2.00


รศ. ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ค่าปริมาณผลงานรวม 2.00


รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ค่าปริมาณผลงานรวม 2.00


ผศ. ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ค่าปริมาณผลงานรวม 1.55


ผศ. ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 1.50


รศ. ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าปริมาณผลงานรวม 1.50


รศ. ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าปริมาณผลงานรวม 1.50


รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 1.50


ผศ. ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าปริมาณผลงานรวม 1.50


ผศ. ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ค่าปริมาณผลงานรวม 1.50


ผศ. ดร.นพรัตน์ ปราบสงบ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าปริมาณผลงานรวม 1.00


ผศ. ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าปริมาณผลงานรวม 1.00


รศ. ดร.สุดสาย ตรีวานิช ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค่าปริมาณผลงานรวม 1.00


ผศ. ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ค่าปริมาณผลงานรวม 0.50

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: