29 พ.ย. 2556
นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการ Food Science and Technology Network Between Vietnam and Belgium

นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการ Food Science and Technology Network Between Vietnam and Belgium ให้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายในงานประชุมวิชาระดับนานาชาติ VBFood NET 2013 International Conference on Postharvest Technology, Food Chemistry and Processing: “Developing The Supply Chain Towards More Healthy Food” จัดขึ้นในช่วงวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ Hanoi University of Agriculture เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีนิสิตระดับปริญญาเอก 3 ดังนี้
1. Mr. Quoc Tuan Le นำเสนอผลงานเรื่อง Head Rice Yeild, Pasting Properties and Correlations of Accelerated Rice Aging Properties by Microwave Heating Condition.
2. นางสาวอัจฉรา แสนคม นำเสนอผลงานเรื่อง Residual Degradation of Organophosphate Pesticides and Efficiency of Oxidizing Agents to Reduce Its Residues on Chinese Kale (Brassica oleraceae convar. Acephalea) from Field Trials.
3. นางสาวปิติรัตน์ กลิ่นธรรม นำเสนอผลงานเรื่อง Effect of Micro Bubbles in Washing Process for Microbial Reduction on Thai Fresh Vegetables.