6 ธ.ค. 2556
นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2556 ThaiStar Packaging Awards 2013

ด้วยส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดให้มีการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2556 (ThaiStar Packaging Awards 2013) ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถในการออกแบบ
จากผลการตัดสินรางวัล ThaiStar Packaging Awards 2013 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้รับรางวัลจากประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 1 นางสาวภิชญา วังชิ้น เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องครัวไม้ ชื่อตราสินค้า “คลุกเคล้า” รางวัลที่ 2 นายสกล รัตนวิมล เป็นบรรจุภัณฑ์ชุดเซรามิกสำหรับดื่มสาเก ขื่อตราสินค้า “ZENZE” และรางวัลชมเชย นางสาวศานต์กมล ชัยภิญโญภาพ เป็นบรรจุภัณฑ์ตะเกียงไม้มะม่วง ชื่อตราสินค้า “สกาว” และผลงานของนิสิตที่ส่งเข้าประกวดอยู่ภายใต้การเรียนสอนของวิชาการออกแบบและพัฒนาภาชนะบรรจุ โดยมี อาจารย์อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์ ผู้จัดการวิชา และรองศาสตราจารย์จันทร์จรัส ศรีศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประกวดครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าร่วม 547 ชิ้น จากกว่า 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการออกแบบภายในประเทศ ซึ่ง ผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้ยังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์ ระดับเอเชีย (ASIAN PACKAGING FEDERATION) ต่อไป