6 ธ.ค. 2556
นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรมเกษตรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้พานิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตวุ้นเส้น ณ โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ และศึกษากระบวนการผลิตหมี่กรอบอบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรมเกษตรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้แก่นิสิตปริญญาตรี” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรและการผลิตภัณฑ์ในระดับต่างๆของอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีคณาจารย์ที่ร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายและดูแลนิสิต ได้แก่ รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

เอกสารเพิ่มเติม: