16 ธ.ค. 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง Preference Testing with a “No Preference” Option (ลงทะเบียนด่วน)

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีเป้าหมายในการจัดสัมมนานี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆให้แก่นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ที่สนใจ โดยในครั้งนี้จะจัดสัมมนาในเรื่อง Preference Testing with a “No Preference” Option เพื่อให้นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความชอบตัวอย่างคู่ แบบมีทางเลือก “no preference” ได้อย่างถูกต้อง และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการเสริมความรู้ใหม่ๆ ให้นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล จากมหาวิทยาลัย Louisiana State ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายและสอนปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา:นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (รับจำนวนจำกัด 100 คน)
วันที่สัมมนา: 9-10 มกราคม 2557 เวลา 9.00-16.00. น. (1.5 วัน)
สถานที่: โรงแรมมารวยการ์เด้น
ค่าลงทะเบียน: 4,500.00 บาท (รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบการสัมมนา)

กรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงินทางโทรสารหมายเลข 02-561-3456 หรือ E-mail: supichaya_pdku@hotmail.comได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม: เอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม: