17 ธ.ค. 2556
โครงการเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรมเกษตรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้แก่นิสิตปริญญาตรี ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้พานิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวนทั้งสิ้น 41 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตข้าวหลามหนองมน แม่สุภา และศึกษากระบวนการผลิตซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ณ บริษัทจิ้วฮวด จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรมเกษตรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้แก่นิสิตปริญญาตรี” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรและการผลิตภัณฑ์ในระดับต่างๆ ของอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีคณาจารย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผศ.ดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ และ ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

เอกสารเพิ่มเติม: