24 ธ.ค. 2556
Food Innovation Asia Conference 2014 “Science and Technology for Quality of Life”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2014 “Science and Technology for Quality of Life” โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือกับสมาคม สภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งอาเซียน (FIFSTA) และสมาคมเอโอเอซี (AOAC) ประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาและกระตุ้นศักยภาพของนักวิจัยในประเทศให้ได้มีโอกาสแลก เปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการแก่นานาชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การนำเสนอผลงานวิจัย
โดยแบ่งกลุ่มผลงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
1. Food Health and Nutrition
2. Food Processing and Engineering
3. Food Microbiology, Food Safety and Quality
4. Food Chemistry and Analysis
5. Food Product Development and Ingredient Innovations
6. Sensory and Consumer Research
7. Food and Agricultural Packaging Technology and Innovations
8. Food Supply Chain Management
9. Food Security and Sustainability
รูปแบบและการนำเสนอผลงาน
ใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมและการนำเสนอผลงาน โดยการนำเสนอผลงานมีทั้งแบบนำเสนอปากเปล่า และโปสเตอร์ และมีการจัดทำเป็น Proceeding และวารสารวิชาการ
เอกสารเพิ่มเติมดังแนบ :
1. Abstract_format_2014
2. Abstract_format_example_2014
3. Call_for_Papers_2014
เว็บไซต์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง : http://www.fostat.org/index.php/event/food-innovation-asia-conference-2014-main

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: