25 ธ.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Recovering liquid lignins from Kraft black liquors: solvation and characterization”

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนา เรื่อง “Recovering liquid lignins from Kraft black liquors: solvation and characterization” ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 11.00–12.00 น. ณ ห้อง AI 5312 ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กรุณาแจ้งชื่อผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมฟังการสัมมนาทางอีเมล์ fagiams@ku.ac.th หรือ โทร 02-562-5099 และ 083-098-1033 ภายในวันที่ 3 มกราคม 2557 หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 0-2562-5099 และ 083-098-1033

เอกสารเพิ่มเติม: