26 ธ.ค. 2556
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น

ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสนับสนุนการนำแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดี และเงินรางวัลพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ