3 ม.ต. 2557
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการฝึกอบรมและดูงานการแปรรูปไหมอีรี่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้พาเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการแปรรูปหม่อนไหม และแปรรูปไหมอีรี่มาเข้ารับการฝึกอบรมและดูงานการแปรรูปไหมอีรี่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในวันที่ 18 ธ.ค. 2556 โดย ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. การจัดฝึกอบรมการแปรรูปไหมอีรี่ครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: