9 ม.ต. 2557
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร “Consumer Safety: foods, packaging & textiles”

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ในการนี้สาขาอุตสาหกรรมเกษตรจะจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย
1) การเสวนาพิเศษ เรื่อง “Consumer Safety: foods, packaging & textiles”
2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และ
3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังเอกสารแนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://annualconference.ku.ac.th

คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของสาขาอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพหรือด้านการคิดและการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: