14 ม.ต. 2557
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จาก Louisiana State University เมือง Baton Rouge รัฐ Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย มาเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายและสอนปฏิบัติการ ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Preference Testing with a “No Preference” Option ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจากหลายวิชาชีพ ทั้งอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา รวมถึงนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาครัฐบาลและเอกชน จำนวน 92 คน ทั้งนี้รายได้จากการจัดอบรมหลังหักค่าใช้จ่ายได้มอบให้แก่กองทุน รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา เป็นตัวแทนมอบรายได้สมทบกองทุน
ทั้งนี้ ศ.ดร.วิฑูรย์ ยังได้ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อเรื่อง Overview and Updates: Sensory Science and Consumer Research ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ผู้เชี่ยวชาญการทดสอบทางประสาทประสาทสัมผัส, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยผู้บริโภค เป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อของภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์มักจะกลับมาร่วมกิจกรรมกับภาควิชาฯ ในการช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับนิสิตรุ่นน้องเสมอ