22 ม.ต. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ Student Multidisciplinary Applied Research Team (SMART project)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ Student Multidisciplinary Applied Research Team หรือ SMART project ร่วมกับมหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา
โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันของนิสิตจากต่างสาขาวิชาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยนิสิตจากสาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาธุรกิจการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัย Cornell สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา operations research และสาขา plant breeding and genetics รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้และทักษะที่ได้เรียนในชั้นเรียนมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทางโครงการได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวเพื่อบริโภค (edible rice bran oil) เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของทางบริษัท ซึ่งโครงการได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2557
โครงการนี้ทำให้นิสิตได้เรียนรู้และเสริมทักษะหลายด้าน เช่น ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ผลการศึกษา รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้แนวทางกระบวนการผลิต การวางระบบการดำเนินงาน การตลาด และการลงทุน สำหรับบริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่อไป