3 ก.พ. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรก วันที่ 29 มกราคม 2557 และรอบสอง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่คณาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯ ในการเตรียมตัวในการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อยื่นขอทุนวิจัยภายนอกจากหน่วยงานของรัฐ ให้กับนักวิจัยและคณาจารย์รุ่นใหม่ โดยเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัยอาวุโสของคณะฯ ซึ่งประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต และรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้คณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความกระตือรือร้นในการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการในการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการได้มาของทุนวิจัยด้วย