5 ก.พ. 2557
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 2

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและผู้แทนจากบริษัททางด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาทิเช่น สมาคมสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย, นิตยสาร Food Focus Thailand, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ในการประกวดครั้งนี้ มีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม จาก ม.ศิลปากร, ม.ทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี, ม.ราชมงคลธัญบุรี และ ม.เกษตรศาสตร์ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม
การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้บริโภค (consumer food products) ที่พัฒนาจากของเหลือหรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทพืช” โดยทีม Mini Rice-Cream กับผลิตภัณฑ์ “Mini-Rice Cream” หรือ ไอศกรีมเม็ดละลายช้าที่มีส่วนผสมของปลายข้าวหรือข้าวหักซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการขัดสีข้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร สมาชิกในทีม ประกอบด้วย น.ส.อัคสุภา คชภักดี, น.ส.อลีนา ปริวุฒิพาณิชย์, น.ส.ณิชชรี เอกภัทรพงศ์ และ นายธนธร วังสุขสันต์ โดยมีอาจารย์ ดร.กนิฐพร วังใน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม PD หรรษาก้าวไกล กับผลิตภัณฑ์ Zurimix (ผลิตภัณฑ์จ๊อสอดไส้น้ำจิ้ม) สมาชิกในทีม ประกอบด้วย น.ส.ณิชกานต์ นิยติวัฒน์ชาญชัย, น.ส.นภัสนันท์ พัชรเรืองกิตติ์, น.ส.อาทิตยา จันตานนท์, น.ส.อภิญญา เธียรโอภาส และ นายสยาม ปัญจนาพงชัย โดยมีอาจารย์ ดร. วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นิสิตได้รับโล่และประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม B-LONG กับผลิตภัณฑ์เค้กข้าวหลาม สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายมโนสิทธิ์ อำนาจสัมฤทธิ์, นายณัฐภัทร กรุดพันธ์, นายวันเฉลิม อัศวแสงรัตน์ และ น.ส.ปณัฐา บุรณศิริ โดยมี ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

เอกสารเพิ่มเติม: