7 ก.พ. 2557
คณาจารย์และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรคว้ารางวัล ดี และ รางวัลชมเชย ในงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 51

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย จัดให้มีพิธีเปิดงานและการจัดเสวนา รวมถึงการจัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 51 ให้กับคณาจารย์และนิสิต ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีคณาจารย์และนิสิตเข้ารับรางวัล จำนวน 4 รางวัลได้แก่ รางวัล ดี จำนวน 2 รางวัล 1) เรื่อง แบบจำลองคณิตศาสตร์และทบทวนสอบคุณภาพจุลินทรีย์ของอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในระบบการไหลแบบต่อเนื่อง โดย ปิติยา กมลพัฒนะ ไบรอัน เฮสคิท และซุดเฮอร์ แซสทรี 2) เรื่อง การทำนายค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านรสหวานโดยรวมรสเปรี้ยวโดยรวมและค่าความแน่นเนื้อของมะม่วงด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด โดย องค์อร กล่ำเจริญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, สุนทรี สวรรณสิชณน์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช และศุมาพร เกษมสำราญี รางวัล ชมเชย จำนวน 2 รางวัล 1) เรื่อง คุณลักษษณะของเอนไซม์โปรติเอสบริสุทธิ์จากเชื้อแบคทีเรียชอบเกลือความเข้มข้นสูงที่แยกจากน้ำปลา โดย วีรสิทธิ์ กัลยากฤต, กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์ และมังกร โรจน์ประภากร 2) เรื่อง ลักษณะการอบแห้งของมะละกอที่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชัน : การเปรียบเทียบระหว่างการอบแห้งลมร้อนและการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ โดย ศรัญญา ทองอุดม และนันทวัน เทอดไทย