7 ก.พ. 2557
นิสิต ป.โท สิ่งทอ สร้างชื่อ กวาด 4 รางวัลจากงาน Inter Conference ที่ฮ่องกง

นิสิตปริญญาโท ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับภาควิชาวิทยาการสิ่งทอเป็นอย่างมาก โดยคว้า 4 รางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICEEEE 2014) ที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2557 นิสิตปริญญาโทของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจำนวน 4 คน คือ น.ส. โชติมา สดแสงจันทร์ (ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ เป็นที่ปรึกษาหลัก) น.ส. อันธิกา หนูช่วย น.ส. พิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ และนายพจนลักษณ์ ชัยพงศ์พุทธิ (ดร. พรทิพย์ แซ่เบ๊ เป็นที่ปรึกษาหลัก) ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศฮ่องกง โดยนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงาน 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering (ICEEEE 2014) งานประชุมวิชาการดังกล่าวมีนักวิจัยและนิสิตจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่ามากกว่า 100 ผลงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงานได้มีการจัดงานเลี้ยงและประกาศรางวัล Best Paper จำนวน 10 รางวัลจากจำนวนผลงานทั้งหมด ผลการประกาศรางวัลปรากฏว่า นิสิตระดับปริญญาโทจากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 คนสามารถคว้ารางวัล Best Paper จากผลงานดังต่อไปนี้ น.ส. โชติมา สดแสงจันทร์ ผลงานเรื่อง “Influence of Monochlorotriazine-β-cyclodextrin Treatment on Dyeing and Fastness Propertied of the Hot-dyeing Reactive Dye on Cotton” น.ส. อันธิกา หนูช่วย ผลงานเรื่อง “Scouring Cotton Fabric by Water-extracted Substance from Soap Nut Fruits and Licorice Root” น.ส. พิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ ผลงานเรื่อง “Application of Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on PLA and Cotton Fabrics” และนายพจนลักษณ์ ชัยพงศ์พุทธิ ผลงานเรื่อง “Development of Adsorbent Material from Tamarind-seed Testa for Reactive Dye Adsorption” ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้นอกจากนิสิตจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากการคว้ารางวัลดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสนิสิตได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานวิจัยกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากต่างสถาบัน ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นด้านแนวความคิดในการทำวิจัยให้กับนิสิตจากเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ