7 ก.พ. 2557
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร”

หลักสูตรที่ 1 หลักการและประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร วันที่ 2-3 เมษายน 2557(Principles and evaluation of product shelf life)

หลักสูตรที่ 2 การคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร วันที่ 4 เมษายน 2557(Shelf life calculation of food products)

ณ ห้องนนทรี 3 ชั้น 4 โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน (ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการและไม่ถือเป็นวันลา)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณกฤติกา สาโร โทร. 02-562-5000 ต่อ 5141 E-mail: kritika.s@ku.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม: