18 มี.ค. 2557
ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้านำเสนอผลงานวิจัย “ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปกาบาสูงคืนรูปเร็วและน้ำยาผง” ในงาน Thai-BISPA Day 2014

ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปกาบาสูงคืนรูปเร็วและน้ำยาผง” ในงาน Thai-BISPA Day 2014 กิจกรรม Track 3: Technology Transfer Opportunities เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubator and Science Park Association: Thai BISPA) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวยังมีคณะนักวิจัยจากหน่วยงานอื่น นักลงทุน และอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก