19 มี.ค. 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยเชิญผู้แทน จาก บริษัท เจนวาย จำกัด เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Strengths Orientation Workshop โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งและความสามารถของตัวเอง เป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ ในการศึกษาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้ระบบ เนื่องจากในปี 2558 ประเทศไทยเข้าสู่การรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน ทำให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผล กระทบในวงกว้าง ทำให้เกิดความร่วมมือใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ การขยายการค้าและการลงทุน การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งการเปิดเสรีทางด้านการศึกษา ฯลฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเห็นความสำคัญในด้านนี้ลำดับแรก จึงได้นำระบบการพัฒนาตนเองมาใช้กับนิสิตและคณาจารย์ เพื่อทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งและความสามารถของตัวเอง เป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ และเป็นการศึกษาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้ระบบนี้ให้มากขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ. ห้อง 5412 ชั้น 4 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร