24 มี.ค. 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดการแสดงผลงานวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อโครงการ Biot Fun Fair For Future ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2557 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดการแสดงผลงานวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อโครงการ Biot Fun Fair For Future ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต ให้นิสิตได้เรียนรู้และประมวลความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและ ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการวิจัย โดยจัดให้มีนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี