24 มี.ค. 2557
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินสวัสดิการนิสิตให้กับผู้ปกครองของนางสาวจุรีลักษณ์ ค่ำวัง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีมอบเงินสวัสดิการนิสิต กรณีนิสิตเสียชีวิต จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่นายพีรพงศ์ รัศมี เป็นผู้ปกครองของนางสาวจุรีลักษณ์ ค่ำวัง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากตึกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร อก .