25 มี.ค. 2557
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง “กลูเทนกับโภชนาการปัจจุบัน และส่วนประกอบทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเทน” ให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2557 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง กลูเทนกับโภชนาการปัจจุบัน และส่วนประกอบทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเทน โดยมีวิทยากร Mrs. Susann Sontag, ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม และ ดร.วศะพร จันทร์พุฒ การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ตระหนักถึงแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งสาลีในยุโรป และเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัยในประเทศไทยและสหภาพยุโรป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5306 ชั้น 3 อาคาร อก. 5