27 มี.ค. 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Student Symposium for Packaging and Materials Technology และนิทรรศการ Job fair ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Student Symposium for Packaging and Materials Technology และนิทรรศการ Job fair ประจำปี 2557 โดยมี ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด งานนี้จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการสมัครงานให้กับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนิสิตบัญฑิตศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2557 และ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยของภาควิชาฯ สู่สาธารณชนรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมต่างๆ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร