27 มี.ค. 2557
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ จัดโครงการ Job Fair ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 Textile Garment & Fashion Job Fair 2014

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจัดโครงการรับสมัครงานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นงาน Job Fair โดยใช้ชื่อว่า Textile Garment & Fashion Job Fair 2014 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้พบปะผู้ประกอบการและสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจและเพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ อีกด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 3214 และ 3215 ชั้น 2 อาคาร อก. 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร