10 เม.ย. 2557
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมให้กับ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร

ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2557 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมี รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต และ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ เป็นวิทยากร และการจัดอบรมนี้เป็นการจัดอบรมให้กับ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ โดยมี 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 หลักการและการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ หลักสูตรที่ 2 การคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารและทราบถึงวิธีคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม KU Home ห้องนนทรี 3 ชั้น 4