30 เม.ย. 2557
ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตกลุ่ม 4 ดาว และ 5 ดาว หรือวิสาหกิจที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรมก้าวสู่สากล”

การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายวิสาหกิจชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยมีการดำเนินงานมาเป็นเวลาหลายปี โดยหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพดีขึ้นเป็นลำดับ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ แต่สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง 4 - 5  ดาว ให้ก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศ จำเป็นจะต้องพัฒนาการผลิตของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง 4 - 5 ดาว ให้ก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศ จำเป็นจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถรองรับคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าได้ โดยการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  แต่ยังคงเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรม


วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชนในการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่มีความโดดเด่นแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับการใช้งานในด้านอื่นๆ สามารถขยายช่องทางการตลาดได้เพิ่มขึ้นและเพื่อสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

เอกสารเพิ่มเติม: